uploads/banner/Banner_Final_AnPhu.jpg
tickDỊCH VỤ » 

Dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ có bảo đảm liên quan

dich-vu-kiem-toan

VDAC cung cấp cho các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Nhà quản lý, các Bên đầu tư và các Bên có liên quan khác sự đảm bảo về tính trung thực, hợp lý và tin cậy của những thông tin về tài chính và phi tài chính, sự tuân thủ pháp luật và các thông tin phục vụ cho các quyết định chiến lược thông qua các dịch vụ kiểm toán độc lập và các dịch vụ có bảo đảm khác.

Dịch vụ kiểm toán độc lập của chúng tôi tuân thủ các Chuẩn mực kiểm toán Việt nam và các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế; Các Báo cáo tài chính được lập theo các Chuẩn mực kế toán Việt nam và quốc tế hiện hành.

Các dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có bảo đảm của chúng tôi bao gồm:

  • Kiểm toán Báo cáo tài chính theo luật định.
  • Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án.
  • Kiểm toán hoạt động.
  • Kiểm toán tuân thủ.
  • Kiểm toán tỷ lệ nội địa hóa.
  • Kiểm toán các thông tin Tài chính khác trên cơ sở thoả thuận trước.
  • Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ, soát xét thông tin Tài chính.
  • Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư, vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ.
  • Kiểm toán báo cáo quyết toán xây dựng cơ bản.

 

Hãy liên hệ với Công ty Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt ("VDAC") ngay bây giờ để được chúng tôi tư vấn và cung cấp dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp nhất.

 

tags : dich vu kiem toan , dịch vụ kiểm toán